Algemene Ledenvergadering 16 maart 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2018, 20.00 uur in het verenigingsgebouw bij de speeltuin de Lammerenburcht aan de Zuidbeekseweg 18 in Vlissingen.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering wordt u een voorstel gedaan voor vaste bekabeling van de electriciteits  voorziening. Over nut en noodzaak daarvan is in de vorige ALV al een inhoudelijke uitleg gegeven en toen is besloten om een concreet voorstel voor te leggen, dat voorstel treft u hierbij aan en wordt tijdens de ALV nader toegelicht. Om de uitvoering nog dit jaar te kunnen realiseren en daarmee hogere kosten te voorkomen is nu besluitvorming noodzakelijk.

Volgens de statuten is een besluit van de helft + 1 van de tijdens de vergadering uitgebrachte rechtsgeldige stemmen bepalend. Daarbij horen uiteraard ook de middels een machtiging uitgebrachte stemmen.

Het bestuur verzoekt u daarom dringend om ofwel de vergadering bij te wonen, ofwel een ander lid van onze vereniging te machtigen namens u te stemmen. Elk lid mag maximaal twee gemachtigden hebben.

Een Machtigingsformulier treft u hierbij aan.

AGENDA “Algemene Ledenvergadering 16 maart 2018” verder lezen